Activitat digital
“Apropa't a la prehistòria”

Cicle Mitjà i Superior d'Educació Primària

"Apropa't a la prehistòria" és una activitat educativa del Museu de la Mediterrània. A continuació us oferim alguns continguts digitals per preparar la sortida des de l'aula.

1
L'espiral del temps

La història de la Terra té 4.500 milions d'anys i a vegades no és fàcil col·locar els esdeveniments que han anat passant en un un eix cronològic. Et proposem un petit repte... Sabries situar a l'espiral del temps els 8 moments que et proposem?

Molt bé!

Cretaci
Homo habilis
Homo neanderthalensis
Homo sapiens
Neolític
Món grecoromà
Edat mitjana
Època contemporània
Fa 70milionsd'anys Fa 2milionsd'anys Fa 300 milanys Fa 40 milanys Fa 7 milanys Fa 2 milanys Fa 800anys Actualitat

2
Objectes encreuats

Durant milers d'anys, la supervivència dels humans prehistòrics va dependre de l'aprofitament dels recursos minerals, animals i vegetals que la natura els oferia. I per això havien de tenir un bon coneixement del medi que els envoltava.

Reconeix alguns dels elements naturals que van aprofitar i manipular, i el primer objecte que van aprendre a fer barrejant aigua, fang i petits fragments minerals.

Aixa

Ceràmica

Molí

Petxina

Punta

Variscita

Punxó

Molt bé!

Selecciona un número per introduir la teva resposta.

P E T X I N A P U N T A C E R À M I C A M O L Í A I X A V A R I S C I T A P U N X Ó 1 2 3 4 5 6 7